Brandejsův statek–devastace


Devastace Brandejsova statku a poslední vývoj situace

Stav v roce 1971.
Foto archiv ČZU.

Červenec 2007
 Zastupitelstvo MČ souhlasí se záměrem svěření do správy MČ a požaduje ve spolupráci s ČZU zpracovat záměr na využití pro společenské kulturní a reprezentativní záměry MČ a ČZU. Ke svěření do správy MČ nedošlo.

Říjen 2007
Uzavřena nájemní smlouva mezi hl. m. Prahou a ČZU na pronájem části Statku využitelného pro chov koní za 400 000 Kč ročně.

Září 2010
Hlavní město Praha objednalo a získává studii GEMA ART Group a.s. na rekonstrukci Statku (Projekt), dostupný na webu MČ Praha Suchdol. Dokument.

2013
Vydáno územní rozhodnutí na Projekt. Dokument.

2014
Vydáno stavební povolení na Projekt.

Prosinec 2014
MČ nesouhlasí s podobou Projektu a požaduje jeho přepracování. Dokument.
Není známo, jaké kroky v této věci MČ podnikla a s jakým výsledkem.

2018
Nová nájemní smlouva mezi hl. m. Prahou a ČZU na celý Statek, tj. včetně budovy tzv. Zámečku na 20 let za 800 000 Kč ročně s cílem realizace Projektu do roku 2032, kde ČZU přebírá roli stavebníka, záměrem je realizovat Projekt s využitím dotací. Smlouva je veřejně přístupná ke stažení pod identifikací Smlouva č.NAO_35_04_005651_2018.  ČZU se mj. Smluvně zavazuje, že „bude Nemovitosti řádně udržovat a bude zacházet s Nemovitostmi s ohledem na historickou hodnotu Budovy s řádnou péčí, jako by byl jejich vlastníkem, a ve všech dalších směrech bude plnit veškeré přiměřené požadavky stanovené Pronajímatelem a zákonem“.

 Není známo, jaký měl Projekt rozpočet ani s jakými zdroji financování se počítalo, protože dotace nemohly pokrýt celkové potřeby.  Projekt nikdy nebyl realizován ani fakticky zahájen, avšak platnost stavebního povolení je udržována.

Listopad 2019
ČT reportáž–ČZU dle vyjádření rektora jedná s hl. m. Prahou o majetkové směně, výměna Statku za pozemky ČZU v Troji a jinde, ČZU by pak získala Statek do svého vlastnictví a až pak by ČZU údajně přikročila k rekonstrukci. Z majetkové směny evidentně sešlo. Rekonstrukce dle Projektu stále nezačala, Statek dále chátrá.
Video–Brandejsův statek—budoucnost zámečku, 2019.

Červen 2020
Vernisáž výstavy Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech pořádané autory ze Spolku historie Suchdola, z.s. Panely výstavy.

Září 2020
Za ČZU prohlašuje Jakub Kleindienst, že je třeba dohody s magistrátem na účelu, jinak nebudeme investovat

2021
Vychází kniha o historii Brandejsova statku autorů ze Spolku historie Suchdola, z.s..

Vydal PowerPrint.
Možno zakoupit.

Prosinec 2021
Spolek historie Suchdola, z.s., znepokojen havarijním stavem Statku, kontaktuje v této věci náměstka primátora Adama Scheinherra, a zorganizuje schůzku a ním a Kristýnou Drápalovou na hl. m. Praha.

Únor 2022
Spolek historie Suchdola, z.s. iniciuje schůzku ve věci Statku s ředitelem odboru památkové péče hl. m. Prahy Ing. Jiřím Skalickým, předává fotodokumentaci, podklady, nájemní smlouvu ke Statku, za účasti Ing. Arch. Lenky Křížové.

Březen 2022
Z podnětu Spolku proběhla revizní návštěva Statku odporem památkové péče, za účasti ČZU, památkářka ing. Křížová Spolek informovala, že dokumentace byla předložena právníkům Odboru památkové péče hl. M. Prahy jako podnět k zahájení sankčního správního řízení

28.3. 2022
Odbor památkové péče   vydává zprávu se zhodnocením stávajícího stavu Statku a doporučením nutných kroků k záchraně jak objektu. Tuto zprávu rovněž obdrží MČ.

Září  2022
Důvodová zpráva místostarosty Vika pro jednání zastupitelstva MČ (poslední před volbami) ve věci Statku –  odkazuje na údajný záměr ČZU ukončit nájem, a předkládá plány MČ, včetně záměru MČ jednat  s magistrátem o svěření objektu včetně pozemků do správy.
Program jednání.
Zápis z jednání .
MČ hodlá jednat o osudu Statku s magistrátem, včetně podmínek svěření do péče po odchodu ČZU. Není známo, zda k jakýmkoli jednáním došlo a s jakým výsledkem.

4.10 2022
Spolek historie Suchdola, z.s. obdržel informaci od Ing. Křížové z OPP, že bylo ve věci Statku zahájeno řízení s vlastníkem (hl. M. Praha) dle památkového zákona a byl dán podnět také stavebnímu úřadu Prahy 6 k zahájení jednání dle stavebního zákona

25.10. 2022
Stavební úřad z podnětu památkářů provedl kontrolní prohlídku Statku za účasti společnosti Liga a.s. (správce objektu), ČZU v Praze a MČ Suchdol. Prohlídky se zúčastnili z vlastní iniciativy i zástupci Spolku historie Suchdola, z.s.

2.11. 2022
Stavební úřad Prahy 6 vydává výzvu k zjednání nápravy na základě prohlídky–příkaz vlastníku stavby k provedení neodkladných záchranných prací do 4 měsíců, MČ informována jakožto účastník řízení.

25.11. 2022
Prohlídka Statku v návaznosti na výzvu stavebního úřadu, v za účasti zástupců MČ, Spolku historie Suchdola, z.s. a správce budovy ohledně realizace neodkladných opatření k zabránění další devastace objektu, budou provedeny pouze nezbytné práce s cílem zamezit zřícení budov.
Zápis z prohlídky / PDF / JPG /

Foto Petra Wendelová, 2022.

Petra Wendelová, listopad 2022.