Brandejsův statek–zajišťování

Členové Spolku historie Suchdola, z.s. se i nadále intenzivně zajímají o stav Brandejsova statku, a tedy i o probíhající zajišťovací práce, které mají zpomalit naprostou devastaci důležitých staveb, zejména zámečku, stodoly, kovárny a chlévů.
Jak jsme informovali dříve, dne 2.11.2022 stavební úřad Prahy 6 vydal výzvu k zjednání nápravy –příkaz vlastníku stavby tj. hl. m. Praze k provedení neodkladných záchranných prací v termínu do 4 měsíců.
Proto jsme dne 17.2.2023 opět navštívili statek a můžeme Vám zprostředkovat aktuální informace.

Na fotografiích č.1 a 2 je pohled na stále více chátrající budovu zámečku.

Fotografie č.3 až 6 dokumentují katastrofální stav vnitřních prostor zámečku, tedy poškozené a místy podepřené zdivo, i popraskané dřevěné trámy.

Fotografie č. 7 až 10 zobrazují vnitřní prostory zámečku, je zde patrné odstranění střech nad přístavky a odbourání části zřícené stěny. Dále došlo k zakrytí sond u základů, které byly vykopány před lety (a ve kterých se shromažďovala dešťová voda) a k realizaci dešťových svodů pro odvádění dešťových vod ze střechy zámečku. Vyústění je mimo vlastní objekt zámečku, jak je patrné na fotografii č.11.

Na fotografii č.12 je vidět ocelová podpůrná konstrukce stodoly, a na č.13 demontovaná střecha na přístavku u stodoly.

Z fotografie č.14 je patrné, že objekt kovárny je na straně u silnice ochráněn novou konstrukcí. Nicméně z fotografií č.15 a 16 je jasně zřejmé, že vlastní objekt kovárny je velmi zchátralý a devastace stále pokračuje.

Na fotografiích č.17 a č.18 jsou bývalé chlévy – v rámci zajišťovacích prací byla odstraněna střecha a zdi jsou na některých místech zakryty plachtou.

Celkový stav statku je neutěšený až depresivní. Co by tomu řekl pan Brandeis, který to tady měl tak rád a v jehož době se zde shromažďovali a tvořili významní umělci.

Foto, text: H. Bínová
Zpracoval: J. Jánský